Skip to main content

Orienteringsaften og besøgsdage

Besøgsdage

Meld dig til en besøgsdag, så du kan opleve, hvad det vil det sige at være elev på Ingrid. Vi glæder os til at se dig!

Besøgsdage

Orienteringsaften

Vi holder Orienteringsaften d. 18. januar 2024 kl. 19.30. Vi glæder os til at præsentere vores gymnasium for dig.

Orienteringsaften
Besøgsdage

Alt det praktiske

Menu:

Evaluering og opfølgning

IJGs overordnede evalueringsplan

Evalueringsplan

Selvevalueringer

Selvevaluering skoleåret 2022-2023

Vi har tidligere arbejdet med selvevaluering, fokuspunkter og opfølgningsplan på en lidt anden vis end via selvevaluering og opfølgningsplan, hvorfor der ikke ligger dokumenter på dette fra tidligere år. Der kan findes noget under Fokuspunkter, og derudover har vi kørt med en opsamling "IJG i tal", som har været forelagt bestyrelserne gennem årene, men som ikke har været til publicering på vores hjemmeside. Denne procedure er rettet, og vi vil køre med Selvevalueringer og Opfølgningsplaner fremadrettet.

Opfølgningsplaner

Opfølgningsplan på skoleåret 2022-2023

Løbende evaluering

Handlingsplan for kvalitetssikring, evaluering og undervisningens organisering: Hvert 3. år afholder skolen en pædagogisk eftermiddag med det formål at gøre status, evaluere og drøfte handlingsplan for de kommende 3 år ift. kvalitetssikring, evaluering og undervisningens organisering. På baggrund af denne evaluering og drøftelse udarbejdes en overordnet handlingsplan for de kommende 3 år. Prioriteringerne drøftes efterfølgende med skolens bestyrelse.

Ledelsens organisering: Rektor tilser løbende, at ledelsen er organiseret til at varetage det faglige og pædagogiske ansvar for uddannelsen. Ledelsens organisering tages op på et møde i ledelsen mindst én gang årligt. En oversigt over ledelsens ansvarsområder og opgavefordelinger er tilgængelig på skolens hjemmeside

Eksamensresultater og indberetninger fra censorer: Det er vigtigt for skolen at udnytte censorers indberetninger som et eksternt input. Sammen med de faktisk afgivne karakterer er målet at vurdere kvaliteten af skolens arbejde. Hvert år laves en oversigt over karakterfordelingen i de enkelte fag / niveauer for de afsluttende hold. Censorindberetninger anvendes til justeringer af undervisningens organisering og evt. behov for efteruddannelse. Ledelsen er ansvarlig for aktiviteterne og de opfølgende justeringer på baggrund af indkomne beretninger og indsamlede data.

Udbud af studieretninger og valgfag: Skolens udbud af studieretninger og valgfag optimeres løbende, så det imødekommer elevernes ønsker og er i tråd med skolens visioner og mål. I løbet af oktober forbereder ledelsen næste skoleårs udbud på baggrund af tidligere års erfaringer og skolens ønsker om profilering og udvikling.

Undervisningsevalueringer På alle undervisningshold gennemføres løbende en evaluering af undervisningen. Klasse og lærer evaluerer organiseringen og udbyttet af undervisningen med henblik på at forbedre praksis. Evalueringer er en proces mellem lærer og klasse, og evalueringerne er tilgængelige for rektor og bliver efter behov diskuteret på møder med klassens lærere og/eller ledelse (klassemøder, teammøder, faggruppemøder mm).

Overgange – fra grundskole og til videregående uddannelser Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse forløber i undervisningen gennem faglige introduktionsforløb og screeninger og som vejledning i de valg en gennemførelse kræver. Introduktionsforløbet for alle nystartede elever evalueres hvert år af introudvalget umiddelbart efter afslutningen af forløbet. Resultaterne fremlægges på personalemøde og for elevrådet og benyttes i planlægning af det nye forløb. Ledelsen er ansvarlig for forløbet. Gennemførelsesvejledningen foretages af fastholdelsesvejlederne (studievejlederne) og evalueres af ledelsen i samarbejde med vejlederne. Overgangen fra ungdomsuddannelse til de videregående uddannelser er fastlagt af eksamen og vejledning i de valg, som den enkelte elev skal foretage for at kvalificere sig til den ønskede uddannelse. Vejledningen foretages af Studievalg Danmark. Evalueringen foretages af studievejledere og ledelsen.

Personalepolitik Ingrid Jespersens Gymnasieskoles personalepolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. I samarbejdsudvalget foregår en løbende drøftelse af skolens personalepolitik.

Lærerkvalifikationer På baggrund af personalepolitikken og MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) vurderer ledelsen i samarbejde med den enkelte medarbejder behovet for faglig og pædagogisk ajourføring af den enkelte medarbejders kompetencer. Skolens ledelse er ansvarlig for godkendelse og økonomisk styring. Den skolebaserede efteruddannelse varetages i samarbejde mellem PU og ledelsen.

Fokuspunkter Ledelsen udarbejder hvert år fokuspunkter, som beskriver de områder, skolen ønsker at fokusere på og udvikle i det pågældende skoleår. Der opstilles dels fokuspunkter som er fælles for grundskole og gymnasium, dels fokuspunkter for hver af de to afdelinger. Fokuspunkterne udarbejdes i løbet af foråret og præsenteres for bestyrelsen og lærerne inden skoleårets afslutning.

Større evaluering

Arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering Skolen gennemfører hvert 3. år en arbejdspladsvurdering (APV), hvor alle personalegrupper er inddraget og en undervisningsmiljøvurdering (UMV)/elevtrivselsundersøgelse (ETU) for alle elever. Miljøudvalget er ansvarlig for planlægning, gennemførsel og evaluering af disse undersøgelser. Miljøudvalget er endvidere ansvarlig for at udarbejde en handlingsplan og for at drøfte denne i relevante fora.

Fokusområder, der er genstand for større evalueringer Hvert 3.år fastlægges fokusområder for den kommende 3-års periode. Ledelsen evaluerer hvert 3. år arbejdet med fokusområderne og fremlægger indsatsområder for de kommende års arbejde for samarbejdsudvalget efterfølgende.