Skip to main content

Vil du gå i gymnasiet på Ingrid?

Søg optagelse på Ingrid

Hvis du ønsker at gå i gymnasiet på Ingrid skal du senest den 1. marts søge via optagelse.dk.

Se mere her

Orienteringsaften

Tak for en overordentlig velbesøgt orienteringsaften. Hvis du ikke kunne være med, kan du se vores virtuelle orienteringsaften fra 2022.

Orienteringsaften
Søg optagelse på Ingrid

Alt det praktiske

Menu:

Kvalitetssikring

Alle ungdomsuddannelser har et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Formålet er at sikre uddannelsens kvalitet og udvikling. Rammerne for kvalitetssystemet er beskrevet i ”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser”. Det følgende beskriver, hvordan vi på Ingrid Jespersens Gymnasieskole udmønter kravet om kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Ingrid Jespersens Gymnasieskole udbyder almen gymnasial uddannelse (stx).

Målsætning

Det er Ingrid Jespersens Gymnasieskoles mål at sikre en almendannende og studieforberedende uddannelse med undervisning på et højt fagligt niveau og udvikling af kompetencer, der giver eleverne gode muligheder for at klare sig godt, både socialt og karrieremæssigt og yde kvalificeret bidrag til samfundsudviklingen. I den uddannelsesproces, der foregår på skolen, lægger vi både vægt på alsidighed og fordybelse, og på at fremme elevernes kreativitet og selvstændighed. Vi lægger desuden vægt på en rummelig ungdomskultur, hvor unge mennesker med forskellige interesser, ideer og livsstil mødes. Vi tilbyder en 3-årig kompetencegivende ungdomsuddannelse med et alsidigt fagudbud, der giver eleverne mulighed for at vælge efter interesse og for at specialisere sig. Vi ønsker at fremme demokrati i undervisningen og i skolens mange andre aktiviteter og arbejde med elevansvarlighed og medbestemmelse på alle planer.

Ledelsens organisering

Skolens ledelse har ansvaret for at udforme og styre kvalitetssystemet. Ledelsens organisation og ansvarsfordeling er derfor vigtig for at forstå kvalitetssystemet. Ledelsen er organiseret som et ledelsesteam med rektor, vicerektor og to uddannelsesledere. Ledelsen varetager den daglige administration og forestår den strategiske planlægning og målsætning. Ledelsesteamets ansvar og funktion er tæt knyttet til skolens teknisk-administrative personale (regnskabsfører, sekretærer, pedeller mv.) og til samarbejdet med elever, lærere og bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og udvikling.

Kvalitetssikring og evaluering

I forlængelse af skolens udvikling og daglige drift evaluerer vi hele tiden vores arbejde og elevernes udbytte af undervisningen. Det foregår formelt og uformelt i klassen, på årgangen, på uddannelsen og på hele skolen. På Ingrid Jespersens Gymnasieskole er det en væsentlig del af arbejdet, at vi hele tiden reflekterer over og justerer vores praksis på alle områder. Det gør vi for at sikre, at vi bedst muligt lever op til vores målsætning og herunder, at skolens elever får den bedst mulige undervisning og eksamen. Nogle områder skal have en særlig opmærksomhed, f.eks. nyetablerede indsatsområder, krav fra undervisningsministeriet, følger af eksterne interesser eller følger af forskellige strømninger og nyskabelser i det omliggende samfund. På Ingrid Jespersens Gymnasieskole skelner vi mellem to former for selvevaluering. Dels de områder, der løbende overvåges og justeres, dels de områder der er genstand for større og mere omfattende evalueringer.